Varvara Skibina VarrikArt

Privacy Policy

České znění Zásad zpracování osobních údajů — viz níž // Jump to the Czech version of The Privacy Policy

Dear clients,

In compliance with legal requirements, I am obliged to inform you about important aspects concerning the protection of personal data as outlined in Articles 13 and 14 of the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. These provisions are binding for all those who interact with our services or visit our websites.

Links to the official texts of Articles:

 

What the articles contain

Article 13: Information for people from whom we collect personal data

This article provides information on how companies and organizations provide you with information when they collect personal data from you. It ensures that everything is clear, and you have control over what they do with your data, for example, when filling out a form on a website.

Article 14: Information if personal data is not collected directly from you

This article focuses on situations where companies obtain your personal data from sources other than directly from you. It provides information on what they intend to do with this data, ensuring transparency even in such cases, so you have control over what happens with your data.

Information about the data controller: The data controller for personal data is Mgr. Varvara Skibina, ID: 03729184, with a registered office at Na Nivách 922/8, 141 00, Prague 4 – Michle, registered in the trade register at the Municipal Office of Prague 4, hereinafter referred to as the “Controller.” I process personal data primarily for the purpose of fulfilling the contract, fulfilling legal obligations, or based on legitimate interest. I process your name, address, email, phone number, bank account number, ordered goods, and their price.

All information provided by the buyer during collaboration with the seller is confidential. Without the buyer’s written consent, the seller will not use the buyer’s data for purposes other than contract fulfillment, except for the email address for sending business communications, as permitted by law unless explicitly refused. Such communications may relate only to similar or related products and can be easily unsubscribed (via email). The email address will be kept for this purpose for 3 years from the closure of the last contract between the parties.

Embedded content from other websites

Articles on this site may contain embedded content (e.g., videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to this website.


Rights of the data subject
Based on the Regulation, you have the right to:
1. Request information about the personal data I process.
2. Request an explanation regarding the processing of personal data.
3. Request access to this data and have it updated or corrected.
4. Request the erasure of personal data.

I declare that I have implemented all technical and organizational measures to secure personal data.

These conditions become effective on June 30, 2021.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

s ohledem na zákonné požadavky jsem povinna vás informovat o důležitých aspektech týkajících se ochrany osobních údajů, jak jsou stanoveny v článcích 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie. Tato ustanovení jsou závazná pro všechny, kteří interagují s našimi službami nebo navštěvují naše webové stránky.

Odkazy na oficiální znění článků

– Článek 13: [Odkaz na článek 13 GDPR]

– Článek 14: [Odkaz na článek 14 GDPR]

[Oficiální text GDPR]

Co obsahují články

Článek 13: Informace pro lidi, od kterých sbíráme osobní údaje

Tento článek poskytuje informace o tom, jak vám firmy a organizace poskytují informace, když od vás shromažďují osobní údaje. Zajišťuje, aby bylo vše jasné a abyste měli kontrolu nad tím, co s vašimi údaji dělají, například při vyplňování formuláře na webové stránce.

Článek 14: Informace, pokud osobní údaje nesbíráme přímo od vás

Tento článek se zaměřuje na situace, kdy firmy získávají vaše osobní údaje z jiných zdrojů než přímo od vás. Poskytuje informace o tom, co s těmito údaji hodlají dělat, aby bylo i v takových případech vše transparentní a abyste měli kontrolu nad tím, co s vašimi údaji probíhá.

Informace o správci

Správcem osobních údajů je Mgr. Varvara Skibina, IČ: 03729184, se sídlem: Na Nivách 922/8, 141 00, Praha 4 – Michle, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4, dále označovaná jako „Správce“. Osobní údaje zpracovávám především za účelem plnění smlouvy, splnění právních povinností nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Veškeré informace poskytnuté kupujícím během spolupráce se prodávajícím jsou důvěrné. Bez písemného souhlasu kupujícího prodávající nebude využívat údaje kupujícího k žádným účelům mimo plnění smlouvy, s výjimkou e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení, pokud to není výslovně odmítnuto. Taková sdělení mohou souviset pouze s podobnými nebo souvisejícími produkty a lze se snadno odhlásit (prostřednictvím e-mailu). E-mailová adresa bude pro tento účel uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi stranami.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články apod.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil přímo tuto jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat informace o vás, používat soubory cookie, vkládat dodatečné sledování od třetích stran a monitorovat váš interakce s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s ním, pokud máte účet a jste přihlášeni na této webové stránce.

Práva subjektu údajů

Na základě Nařízení máte právo:

1. Požadovat informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám.

2. Požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů.

3. Vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.

4. Požadovat výmaz osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 6. 2021.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop